יעוץ מס - מידע מקצועי - מידע מקצועי כללי
נכתב על ידי ד"ר אברהם אלתר 2006 ממשרד ד"ר א. אלתר ושות' - ייעוץ בנושאי מיסים

פיצויי פיטורין פטורים ממס עד לתקרה של כ- 10,000 ש"ח לכל שנת עבודה (להלן "תקרת הפטור"). מי שזכאי לפיצויים הגבוהים מתקרת הפטור מחוייב במס על היתרה (להלן " סכום הפיצוי החייב"). השאלה הנשאלת היא מה שיעור המס האמור לחול על סכום הפיצוי החייב?

לאחרונה שבה ועלתה סוגיה זו לסדר היום הציבורי, לאחר שביום 20.11.05 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (עמ"ה 568/04 כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע"מ נ' פקיד שומה אילת (טרם פורסם) שבו נדונה שאלת סיווג סכום הפיצוי החייב. לטובת הקוראים נסביר, כי לאופי ההכנסה ולקביעת מקור החיוב במס, חשיבות גדולה לעניין שיעור המס שיחול על סכום הפיצוי החייב. בעוד ש"הכנסת עבודה" חייבת במס לפי שיעור המס השולי של הנישום (כיום שיעור מס מירבי של 49%), הרי שאם מדובר ב"רווח הון" שנצמח בשנת 2003 ואילך (בשנה בה ארעו הפיטורין), שיעור המס יהא 25% בלבד (מיום 1.1.06 שיעור המס אף ירד ל- 20%).

בפרשת כבלי ציון לא התייחס בית המשפט לשאלת שיעור המס בידי המפוטר אלא לשאלת סיווג ההכנסה, ופסק כי פיצויי הפיטורין אינם מהווים "הכנסת עבודה". אנו סבורים כי יש ללכת צעד נוסף ולקבוע כי מדובר בהכנסה הונית החייבת בשיעור מס מוגבל.

מדוע מדובר בהכנסה הונית? משום שלמרות שמקור החיוב לתשלום הפיצוי הינו ביחסי העבודה ששררו בין העובד למעביד קודם להפסקת העבודה, המדובר בתשלום שאין העובד זכאי לו אוטומטית מעצם עבודתו עבור המעביד (שכן זכאי לתשלום פיצויי פיטורין רק עובד שפוטר מעבודתו או שעבודתו הופסקה באחת מהסיטואציות הקבועות לעניין זה בחוק פיצויי פיטורין). בניגוד למשכורת המשולמת לעובד במהלך עבודתו, בתמורה לעבודתו ובמסגרת יחסי עובד-מעביד, הרי שפיצויי פיטורין משולמים לאותו עובד הזכאי להם על-פי דין לאחר שנסתיימו יחסי עובד-מעביד וכפיצוי על הפסקת מקור ההכנסה. כלומר, לא מדובר בתשלום פירותי שוטף אלא מענק הוני כפיצוי על גדיעת מקור ההכנסה (מקום העבודה) שהניב את פירות ההכנסה.

לאור היות הפיצוי הוני, החל בשנת המס 2003 הוא כפוף למס בשיעור שאינו עולה על 25% (ומיום 1.1.06 ואילך לשיעור מס של 20%). עובדים שפוטרו החל ממועד זה וקיבלו פיצויי פיטורין החייבים בחלקם במס, חוייבו, ככל הנראה, במס גבוה מדי - מס בשיעור 49% במקום 25%/20%.
 
יש באתר 33 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...