יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בתחום שוק ההון
מתוך אתר משרד האוצר

הפקדות תקופתיות: הפקדות רצופות - חוסך רשאי להפקיד הפקדות תקופתיות רצופות (מידי חודש, חודשיים וכו') באופן שייקבע על ידי הבנק במועד תחילת תקופת החיסכון ובלבד, שהפרש הזמן בין הפקדה להפקדה לא יעלה על שישה חודשים. הפקדות לא רצופות - החוסך רשאי להפקיד הפקדות תקופתיות לא רצופות באופן שייקבע על ידי הבנק במועד תחילת תקופת החיסכון ובלבד, שסכום ההפקדה האחרון לא יעלה על פי שלושה מסכום ההפקדה שקדם לו. מגבלה זו באה למנוע מצב שבו החוסך מפקיד סכום קטן בתחילת תקופת החיסכון ולקראת תום תקופת החיסכון, יפקיד סכום גדול ובכך הוא נהנה מפטור ממס ומהצמדה מלאה על חיסכון קצר מועד.

הפקדה חד פעמית: חוסך רשאי להפקיד סכום חד פעמי שתובטח עליו ריבית מסוימת והטבות נוספות. אם יפקיד החוסך הפקדה נוספת, תחושב תקופת החיסכון בנפרד ותנאיה לא יהיו בהכרח זהים להפקדה הראשונה.

הצמדה: הצמדה למדד - כל סכום הפקדה והריבית עליו יהיו צמודים למדד אחד או יותר, או לשילוב של שניהם. תנאי ההצמדה על הריבית יכולים להיות שונים מתנאי ההצמדה על הקרן, כלומר, ניתן להצמיד את הקרן והריבית למדד המחירים לצרכן או להצמיד את הקרן בשונה מהריבית בפרופורציה מסוימת בין מדדים שונים. הצמדה למטבע חוץ - כל הפקדה והריבית עליה מהוות יחידת הפקדה אחת, צמודה לשער היציג של סל המטבעות, או צמודה למטבע חוץ אחד או ליותר, או שילוב של כמה מטבעות. ההצמדה על הריבית עשויה להיות שונה מההצמדה על הקרן. בנקים המעוניינים להעניק לחוסכים אפשרות להצמיד את תוכנית החיסכון למדד מסוים או לשער של מטבע מסוים, הגבוה מביניהם, חייבים לקבל את אישורו של הממונה על שוק ההון להטבה הנוספת.

משיכת כספים מתוכנית חיסכון: תום תקופה ותחנת יציאה - חוסך רשאי למשוך את ההפקדות במועדים קבועים שייקבע הבנק, כולן או חלקן יחד עם הריבית, הפרשי ההצמדה או השער וההטבות המשתלמות בתכנית החיסכון, בתנאי שעברו לפחות שנתיים מההפקדה הראשונה. לאחר מועד המשיכה הראשון, פרק הזמן שבין שתי תחנות יציאה יהיה לפחות שישה חודשים, למעט תום תקופת החיסכון וזאת, בתנאי שהחוסך הודיע שלושים ימים מראש על כוונתו למשוך את הכספים, פרט לתום התקופה. משיכה חריגה - חוסך רשאי למשוך את ההפקדות מן התוכנית גם שלא בתחנות יציאה, לפני תום שנתיים או לאחר תום שנתיים. במקרים אלו ייקבל החוסך עד 90% מהפרשי ההצמדה, הריבית וההטבות האחרות, כפי שייקבע הבנק ובתנאי, שישלם לחוסך לפחות את סכום קרן ההפקדות במועד המזכה בהצמדה וההטבות הנוספות, כך שרק על החלק שנותר ונמשך שלא במועדים, ייקבל עד 90% מהפרשי ההצמדה, הריבית וההטבות האחרות. תקבולים תקופתיים - חוסך שהפקיד הפקדה חד פעמית, רשאי (אם הבנק קבע כך) למשוך את ההפקדה או את חלקה בצירוף הפרשי הצמדה, ריבית וההטבות הנוספות בתקבולים תקופתיים ("רנטה" תקופתית), זאת החל מחודש לאחר ההפקדה הראשונה ובתנאי, שמשך החסכון הממוצע של חלקי ההפקדה לא ייפחת משנתיים.

הטבות נוספות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשאי לאשר בקשות של בנקים להעניק הטבות נוספות מעבר לקבוע בתקנות. הממונה על שוק ההון, בעצה אחת עם המפקח על הבנקים, מאשר בקשות להטבות רק לאחר ששוכנע כי החוסכים ייהנו מההטבה ויציבותו של הבנק לא תיפגע בשל מתן ההטבה, לדוגמא - ברירת הצמדה בין שער הדולר לבין מדד המחירים לצרכן (הגבוה מביניהם), מענק מדד לחוסכים, מתן ביטוח חיים קולקטיבי חינם על ידי הבנק מפעיל תוכנית החסכון ועוד.

פטור ממס: תוכניות חיסכון מכוח חוק עידוד החיסכון התשט"ז 1956, אשר מסמיך את שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר התנאים להפקדה וניהול של פיקדון המזכה בהנחה או בטפור ממס.
 
יש באתר 29 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...