יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בתחום שוק ההון
מתוך אתר משרד האוצר

אגרות חוב מיועדות: אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות בעלות תשואה מובטחת, המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עימן.

אגרות חוב ממשלתיות: אגרות חוב המונפקות על ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל. אגרות חוב קונצרניות: אגרות חוב המונפקות על ידי פירמות ומהוות כלי גיוס כספים. רמת הסיכון של אגרות החוב נקבעת על סמך החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה וקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויותיה האחרות של הפירמה. לעיתים מבוטאת התשואה כמירווח (תוספת) על התשואה של איגרת חוב ממשלתית דומה, הנחשבת ל"חסרת סיכון" במונחי השוק המקומי.

אמיסיות: הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות. מדד המניות הכללי: מדד המשקלל את כללי שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מדד תל אביב 25 (לשעבר המעו"ף): מדד המשקלל את שערי המניות של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב.

מדד תל אביב 100: מדד המשקלל את שערי המניות של 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב.

מחזור יומי בבורסה: סך הערך הכספי של כלל העיסקאות בכל ניירות הערך שבוצעו ביום המסחר.

מח"מ: משך חיים ממוצע של איגרות חוב. משך התקופה הממוצע בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת. באיגרת חוב שאינה משלמת ריבית, המח"מ הוא משך התקופה עד לפדיון האיגרת.

מניות ארביטרז': מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח וודאי ונטול סיכון על ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שניה שבה השער גבוה יותר.

מסחר מחוץ לבורסה: מסחר בניירות ערך המתבצע מחוץ לכותלי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. עיסקאות אלו מחויבות דיווח לבורסה על ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

ריבית הליבור: שער הריבית הבין-בנקאית המשמש לביצוע עיסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע על ידי ממוצע הריביות הבין-בנקאיות של ארבעה בנקים מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

שוק מישני: השוק בו נסחרים ניירות ערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מקנה לניירות הערך שהונפקו, אפשרויות של נזילות וסחירות. שוק ראשוני: השוק בו מונפקים ניירות ערך.

שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי הגופים השונים במשק. תשואה לפדיון: התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת חוב. אם האיגרת תוחזק עד למועד הפדיון.

תשואה נומינלית: הרווח הכולל על ההשקעה ללא תיאום הרכיב האינפלציוני.

תשואה ריאלית: הרווח הכולל על ההשקעה בתיאום הרכיב האינפלציוני.
 
יש באתר 35 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...