יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בתחום שוק ההון
מתוך אתר משרד האוצר

קופת גמל: קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – התקנות). באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות.

קופת גמל לתגמולים: א. קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים: העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו. ב. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים: העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו). העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.

קופת גמל אישית לפיצויים: קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

קרן השתלמות: א. קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה. ב. קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

קופת גמל מרכזית לפיצויים: קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.
 
יש באתר 28 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...