יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר רשות המיסים ומתוך אתר בנק הפועלים

החל מה - ‎1 בינואר ‎2003 השתנה שיטת הטלת המסים בישראל. הרפורמה במס פועלת להפחתת נטל המס על העבודה, תוך הטלת מס על ההון. בכך, מגדילה הרפורמה את הנטו לשכירים ולעצמאים בהיקף של כ - ‎10 מיליארד ש"ח. שינויים אלה מקדמים את החברה הישראלית צעד נוסף לקראת היותה חברה שוויונית, הוגנת וצודקת יותר.

בשנת 2003 נערכה רפורמה במס, וכתוצאה מכך רווחים באפיקים פיננסיים שנוצרו החל מה-1.1.03 חייבים במס. לפיכך, רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה חייבים במס בין אם הם מוחזקים ישירות ע"י הלקוח, ובין אם בעקיפין באמצעות קרן נאמנות, קופת גמל וכד'. שיעור המס שנקבע עבור רווחי הון החל ביום 1.1.03 הוא 15% על אפיקים צמודים ו-10% על אפיקים שאינם צמודים. ב-1.1.06 תוקנה פקודת מס הכנסה ושונו שיעורי המס כדלקמן: נקבע שיעור מס אחיד לרווח הון, לריבית ולדיבידנד - 20%. נקבע שיעור מס של 15% על הכנסות מאפיקים שאינם צמודים למדד או לשער המטבע. כמו כן, נקבעו שינויים נוספים בפקודת מס הכנסה, כדלהלן: החל ביום ה- 1.1.06 שונה סיווגן של כל קרנות הנאמנות המעורבות לקרנות נאמנות פטורות. ניתנה אפשרות לקרן נאמנות חייבת לשנות סיווגה לקרן נאמנות פטורה. ניתנה אפשרות קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ומדיבידנד מני"ע.

שיעורי המס החדשים יחולו על כל אלה: רווח הון שנוצר החל מיום 01.01.06. ריבית/דמי ניכיון בפיקדונות, תוכניות חסכון ואג"ח שנצברה החל מיום 01.01.06. הצבירה תחושב לפי חלוקה ליניארית של ימי הצבירה בכל אחת מהתקופות.

 
יש באתר 27 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...