יעוץ מס - מידע מקצועי - מונחים בנושאי מיסים ומיסוי
מתוך אתר משרד האוצר

מס ההכנסה מוחשב על פי בדוח השנתי המוגש לשלטונות המס על ההכנסה בשנת המס. זו למעשה השומה העצמית של האזרח וכל עוד לא הוציא פקיד השומה, שומה אחרת, היא הקובעת את הכנסתו של האזרח הנישום לשנת המס הנדונה. תוך שלוש שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח, (השומה העצמית), רשאי פקיד השומה לבדוק את הדוח ולאשרו, או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו - אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון. מס ההכנסה מוטל על הכנסה מכל מקור שהוא (עסק, משלח-יד, עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים, רווחי הון ועוד) הכנסה שנוצרה או התקבלה בישראל בשנת המס. שנת המס הינה פרק הזמן שלגביו מחשבים את ההכנסה ואת המס המגיע. שנת המס מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר. נוסף על כך, רשאי הנציב לקבוע, לבקשתם של נישומים מסוימים, תקופת שומה מיוחדת. גובה ההכנסה ליחיד מחושב על פי ההכנסה החייבת במס לאחר שמנכים ממנה ניכויים אישיים.

חישוב המס נעשה לפי מדרגות: ככל שההכנסה החייבת גבוהה יותר, כך עולה גובה שיעור המס השולי (עד 50% כיום). ניכויים (הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס) והזיכויים (הפחתה מהמס בו חוייב הנישום) במס ההכנסה, נועדו להבטיח שההכנסה הדרושה לקיומו הבסיסי של כל אזרח תהיה פטורה ממס הכנסה. רק הכנסה העולה על הסכום הבסיסי - "סף המס" מחוייבת במס. פטור כולל ממס ניתן במקרים מיוחדים כגון נכה ועיוור בדרגת נכות של 100%, פיצויי פרישה מהעבודה וכדומה.

על מנת לחשב את המס המגיע מיחיד: מסכמים את כל ההכנסות, מפחיתים מהן את ההוצאות, מהסכום המתקבל מפחיתים את הנכויים האישיים וזוהי ההכנסה החייבת במס ובהתאם למדרגות המס - על הכנסה זו חלה חבות מס, ממנה מופחתים הזיכויים האישיים וזהו המס לתשלום.

מס הכנסה נגבה בכמה דרכים: ניכוי מס במקור לשכירים ועצמאים ותשלום מקדמות לעצמאים בלבד. ניכוי מס במקור משמעו ניכוי של סכום המס שחייב בו הנישום בידי המעביד, או מי שמשלם את הכנסת הנישום. סכומים שנוכו במקור מההכנסה, הם תשלום על חשבון המס שעל הנישום לשלם. שיטת הגביה לגבי עצמאים שונה משיטת הגביה לגבי שכירים: הסיבה לכך היא שהנישום העצמאי אינו יכול לדעת מה תהיה הכנסתו השנתית, אלא רק בתום שנת המס. לכן, הוא משלם מקדמות על חשבון המס השנתי. המקדמות הן תשלום חודשי או דו-חודשי המשולמות על ידי עצמאים או חברות על חשבון המס המגיע באותה שנת מס. סכום המקדמות מבוסס על המס בו חוייב הנישום בשומה הסופית האחרונה שנערכה לו או לפי המס שנערך על פי חישוביו, על פי הדוח השנתי האחרון שהגיש.
 
יש באתר 42 אורחים מחוברים
שיעור המס הגבוה ביותר נובע לדעתי מ...